Anketa bērna uzņemšanai uz 1 mēnesi

Анкета для приема ребенка на 1 месяц

Viesģimenes dati

Данные гостевой семьи

Jūsu vārds, uzvārds (kā pasē), pers.kods
Ваши имя, фамилия (как в паспорте), перс.код

Vārds
Имя
 
Uzvārds
Фамилия
 
Personas kods
Персональный код
 
 
 
 
 

Laulāta vārds, uzvārds (kā pasē), pers.kods
Имя, фамилия супруга (как в паспорте), перс.код

Laulāta vārds
Имя супруга
 
Laulāta uzvārds
Фамилия супруга
 
Laulāta personas kods
Персональный код супруга
 
 
 
 
 

Kontakta informācija (telefons, e-pasts, dzīves vieta, norādot pasta indeksus)
Контактные данные (телефон, e-mail, адрес проживания, указав почтовый индекс)

Telefons
Телефон
 
e-pasts
e-mail
 
Dzīves vieta
Адрес проживания
 
Pastāstiet par Jūsu ģimeni: ģimenes locekļu darbības joma, intereses utt.
Расскажите о Вашей семье: род деятельности членов семьи, интересы и т.д.
 
Aprakstiet sadzīves apstākļus (māja, dzīvoklis, istabu skaits, vai bērnam būs sava istaba, vai ir remonts).
Vai ir savējie bērni: vecums, dzimums
Опишите условия быта,и условий жизни, (дом, квартира, сколько комнат, будет ли своя комната, ремонт).
Есть ли свои дети – возраст, пол.
 
Kas varētu rekomendēt Jūsu ģimeni
Рекомендации (кто бы мог порекомендавать вашу семью)
 

Bērna dati:

Данные ребенка:

Cik bērnus varu uzņemt (vienu, divus, trīs)
Сколько детей могу принять (одного, двух, трех)
 
Vēlamais bērnu vecums (no 8 - līdz 15)
Предпочтительный возраст (от 8 - до 15)
 
Vēlamais bērnu dzimums
Предпочтительный пол детей
 
 
 
Vēlamais bērna uzturēšanas termiņš (dienu skaits)
Предпочтительный срок пребывания детей у вас (количество дней)
 
Vai Jūs varat segt bērnam atbraukšanas izmaksas (Jā, nē)
Можете ли Вы оплатить ребенку расходы на приезд (Да, нет)
 

(250 eiro, summā ietilpst steidzīgā pase, pilnvaras, ceļa biļetes, izvietošana, gaidot autobusu Kijevā, un citi dokumenti)

(250 евро, в которые входит оформление срочных паспортов, доверенности, проездных билетов, размещение в момент ожидания автобуса в Киеве)

Pievienot CV
Прикрепить CV
 
Dzīvesvietas foto
Фото места жительства
 
Pases kopija
Копия паспорта
 
Laulāta pases kopija
Копия паспорта супруга
 

 

Подать анкету